Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten, leveringen, diensten en andere rechtshandelingen door of van  Pool Management & Organisatie BV, hierna te noemen opdrachtnemer. Van deze voorwaarden kan door partijen slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Algemene Voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN; TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten komen pas tot stand na schriftelijke opdrachtbevestiging door opdrachtnemer dan wel – bij gebreke van een dergelijke opdrachtbevestiging – op het tijdstip dat opdrachtnemer tot uitvoering van enige opdracht is overgegaan, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.  Opdrachtgever is verplicht de opdrachtbevestiging op juistheid en volledigheid te controleren. Indien het vermelde in de opdrachtbevestiging van opdrachtnemer naar het oordeel van de opdrachtgever afwijkt van zijn opdracht, dient opdrachtgever binnen vijf dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk te reageren, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging als juist en bindend wordt beschouwd.

ARTIKEL 3 – PRIJZEN; BETALING Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, zijn de overeengekomen tarieven exclusief BTW en/of belastingen, heffingen, verzekeringen, kosten van rapportering, etc. Niet overeengekomen, extra werkzaamheden, noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht kunnen separaat worden doorberekend. De door opdrachtgever verschuldigde prijs is niet afhankelijk van de uitkomsten en/of het resultaat van de verleende opdracht.
Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen tarieven jaarlijks per 1 januari te verhogen op basis van de prijsindex gezinsconsumptie, zulks tot een maximum van 5% per jaar.
Facturen van opdrachtnemer dienen binnen veertien dagen na factuurdatum voldaan te worden. Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden. Ingeval van niet tijdige betaling is opdrachtgever na de vervaldatum zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. Buitengerechtelijke incassokosten kunnen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht na het verstrijken van de geldende betalingstermijn. De buitengerechtelijke incassokosten worden minimaal gesteld op 15% van het uitstaande, verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,– exclusief BTW.

ARTIKEL 4 – (INTELLECTUEEL) EIGENDOM Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot het door hem aan opdrachtgever verstrekte materiaal. Het is opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, niet toegestaan dit materiaal te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, dan wel op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen.

ARTIKEL 5 – RECLAME Reclames met betrekking tot de uitvoering van de opdracht en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen veertien dagen na afronding van de opdracht respectievelijk de datum van dagtekening van de factuur te geschieden, bij gebreke waarvan de wijze van uitvoering van de opdracht en/of de inhoud van de factuur geacht wordt geaccepteerd te zijn door opdrachtgever. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op.

ARTIKEL 6 – LEVERINGSTERMIJN; WIJZE VAN UITVOERING Opgegeven leveringstermijn en/of termijnen in verband met het verrichten van werkzaamheden/diensten gelden als indicatie en niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  Met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van opdrachtgever en de door hem aangegeven indicaties ter zake de opdracht, is opdrachtnemer gerechtigd de wijze te bepalen, waarop de gegeven opdracht uitgevoerd wordt. Opdrachtnemer zal opdrachtgever bij voorgenomen wijzigingen in de uitvoering van de opdracht zo spoedig mogelijk informeren.

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen, die van een professionele dienstverlener kan worden verwacht. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door de toerekenbare niet-nakoming van opdrachtnemer, is opdrachtnemer voor de direct daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk, echter te allen tijde  tot maximaal van het bedrag van de voor de desbetreffende opdracht overeengekomen prijs, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.  De vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever – uit welken hoofde ook – jegens opdrachtnemer verjaren na één jaar na het moment, waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Alle situaties van overmacht ontslaan opdrachtnemer van enige verplichting tot nakoming van de overeenkomst, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraak op schadevergoeding in dergelijke gevallen is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd. Indien de overmacht drie maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat de overmacht langer dan drie maanden zal duren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder toepassing van enige opzegtermijn en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

ARTIKEL 8 – ANNULERING Behoudens uitdrukkelijke instemming door opdrachtnemer, is opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen c.q. te annuleren. Een verzoek tot annulering c.q. tussentijdse beëindiging dient schriftelijk te worden ingediend door opdrachtgever. Opdrachtnemer zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, mits door opdrachtgever in redelijke mate wordt ingestaan voor vergoeding van de gederfde inkomsten.

ARTIKEL 9 – TOEPASSELIJK RECHT; BEVOEGDE RECHTER Op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van de plaats van statutaire vestiging van opdrachtnemer, behoudens indien opdrachtnemer als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever.