Privacy statement

Contact

Pool Management, gevestigd aan de Wethouder Beversstraat 185 te Enschede. Contact n.a.v. deze privacyverklaring kan worden opgenomen via ons algemene telefoonnummer 053-200 02 19 of e-mailadres info@pool-management.nl o.v.v. ‘Privacy’.

Persoonsgegevens die we verwerken

Pool Management verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens van interim-professionals die zich bij ons inschrijven, websitebezoekers en nieuwsbriefabonnees. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij in veel maar niet al van deze gevallen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens m.b.t. kennis en ervaring (ervaring, vaardigheden, specialisaties, profielschets, kenmerken, cv)
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Met welk doel en op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pool Management verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om onze goederen en diensten (bij je af) te leveren
 • Je onze nieuwsbrief toe te sturen wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven
 • Pool Management analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Pool Management verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pool Management neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pool Management bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Nieuwsbrief: zolang je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief, zodra je je uitschrijft worden je gegevens verwijderd uit ons bestand.
 • Personalia bij inschrijving interim-bestand: wij bewaren jouw gegevens maximaal drie jaar. Jaarlijks laten we je in ieder geval één keer weten dat je bij ons ingeschreven staat en vragen we je of je ingeschreven wil blijven staan of niet. Vernemen we die drie jaar niets van je, dan verwijderen wij jouw gegevens uit ons bestand.
 • Personalia bij sollicitatie voor vaste functie: wij bewaren jouw gegevens één jaar. Daarna verwijderen wij ze uit onze systemen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pool Management verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Pool Management blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken technische cookies, welke noodzakelijk zijn om de website te laten werken, en analytische cookies, om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te testen. In ons geval zijn dat cookies voor website-analyse.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pool Management & Organisatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pool-management.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Het is echter ook mogelijk om zelf je gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor is een persoonlijke inlogcode beschikbaar. Zodra iemand is opgenomen in ons bestand wordt een persoonlijke inlogcode toegekend. Een nieuwe inlogcode kan worden aangevraagd via info@pool-management.nl o.v.v. ‘inlogcode’.

Pool Management & Organisatie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pool Management neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@pool-management.nl.

Graag eens koffie drinken?
Neem dan contact op!