Zorg

De Rozelaar

Bestuurder

Pak jij als bestuurder je kans om een kleinschalige, professionele, christelijke organisatie in haar groei verder te ontwikkelen en te laten excelleren ten behoeve van een liefdevol leven voor mensen met een verstandelijke beperking?  
 

De Rozelaar

De Rozelaar is een kleinschalige, professionele en ambitieuze organisatie in Barneveld voor de zorg voor en ondersteuning van mensen met een (meervoudig) verstandelijke beperking. Er zijn woon- en werklocaties in Barneveld, Voorthuizen en Nijkerk. De organisatie werkt vanuit een christelijke grondslag en visie. Deze christelijke identiteit is belangrijk voor alle medewerkers van de Rozelaar, die bevlogen zijn om elke dag weer de beste zorg te verlenen aan haar bewoners en cliënten. Ontmoeten, samen doen en persoonlijke aandacht zijn kenmerkend voor de omgang met elkaar.

De Rozelaar levert met circa 250 medewerkers en circa 190 vrijwilligers diverse vormen van zorg en ondersteuning, zoals: wonen, dagbesteding, behandeling, ambulante coaching en werkbegeleiding. De inzet van de medewerkers van De Rozelaar is voor de cliënten gericht op goede relaties en het benutten van competenties en mogelijkheden van cliënten, met als doel het ‘gewone’ leven te ervaren. Om de zorg ook kwalitatief goed te leveren, wordt gewerkt vanuit de triple-C methodiek. 

De Rozelaar staat voor de kernwaarden: gelijkwaardigheid, geborgenheid, toewijding en respect. Deze kernwaarden worden goed doorleefd en vormen de basis voor de gekozen strategie voor de periode 2021-2025. Centraal staan hierbij de thema’s: samenwerking, toekomstbestendige schaalgrootte en professionalisering. De Rozelaar werkt aan concrete plannen om de groei van de organisatie te realiseren op meerdere locaties en met mogelijk nieuwe vormen van zorg.

Voor de komende jaren heeft de Rozelaar een mooie ambitie om, gegeven de beschikbare middelen, de verdere groei en ontwikkeling van de cliëntvraag te realiseren. De organisatie wil hierbij verder ontwikkelen met kanslijnen die vanuit het landelijk akkoord tussen de VGN en ZN zijn geformuleerd. Deze ontwikkelingen leveren bestuurlijk gezien flinke uitdagingen op, maar bieden bovenal ook prachtige kansen om het verschil te maken voor een steeds grotere groep cliënten die bewust kiest voor de Rozelaar vanwege de christelijke identiteit en een ‘warm thuis’. 
 

Opgave voor de bestuurder

Als bestuurder van de Rozelaar ben jij het boegbeeld van de organisatie, waarbij je vanuit de christelijke identiteit en waarden, de missie en visie uitdraagt richting cliënten, medewerkers en naar collega-organisaties en ketenpartners. Jij bent bestuurlijk verantwoordelijk voor het realiseren van de maatschappelijke opgave van de organisatie. Als bestuurder sta je voor (het doorontwikkelen van) de strategische koers van de organisatie, resulterend in een effectief en efficiënt functionerende organisatie met een hoge kwaliteit van zorg en dienstverlening. 

Je weet als bestuurder de zelfstandige en herkenbare positie van de Rozelaar in het zorglandschap verder te versterken en te borgen. De christelijke identiteit van de organisatie is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Je weet de groei van de afgelopen jaren voort te zetten en de geplande uitbreidingen van nieuwe locaties succesvol te realiseren. 

De maatschappelijke ontwikkeling kenmerkt zich door groei van de zorgvraag in combinatie met toenemende schaarste op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het zorglandschap in beweging vanuit de diverse ‘zorgakkoorden’ die zijn afgesloten. Dit vraagt van de bestuurder van de Rozelaar een visie op de ontwikkeling van de zorg, de ondersteuning, het behoud van de gezonde bedrijfsvoering en de uitdagingen op de arbeidsmarkt. 

Als bestuurder geef je met energie leiding aan het managementteam (MT) en je bent daarbij inspirerend in de ontwikkeling van het MT. Je hebt een heldere visie op de ontwikkeling van mensen en je bent in staat om een duurzaam HR-beleid voor de organisatie te realiseren.

Naast de bestuurlijke verantwoordelijkheid en werkzaamheden, ben je voor de bewoners en cliënten van de Rozelaar zichtbaar en toegankelijk. Je doet dit vanuit verbinding met de mensen en met een hart voor de doelgroep. Je weet als bestuurder een optimale samenwerking en relatie te onderhouden met de ondernemingsraad (OR) en de cliëntenraad (CR). De CR bestaat uit een deelraad cliënten en een deelraad verwanten.
De bestuurder rapporteert en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
 

Profiel voor de bestuurder

De Rozelaar zoekt een bestuurder die: 
  • als christen zijn/haar leven vormgeeft en vanuit een intrinsieke motivatie inhoud geeft aan de waarden en christelijke identiteit van de organisatie; 
  • bevlogenheid en passie heeft voor haar doelgroep: mensen met een verstandelijke beperking;
  • een visionair is voor een organisatie die midden in het maatschappelijke krachtenveld met al zijn uitdagingen staat;
  • als boegbeeld de organisatie optimaal weet te vertegenwoordigen naar alle externe belanghebbenden en het voortouw neemt in het vertalen van alle externe ontwikkelingen naar een duurzame strategie voor de Rozelaar;
  • verbindend en toegankelijk is, maar ook zakelijk en duidelijk kan zijn; 
  • op inspirerende wijze leiding geeft aan het MT en investeert in de verdere professionalisering van de organisatie en het management;
  • naast gedrevenheid voor de (kwaliteit van de) zorg, aandacht heeft voor het op orde houden van de bedrijfsvoering;
  • met respect voor de familiecultuur investeert in een professionele cultuur; 
  • leidend is in nieuwe ontwikkelingen en innovaties;
  • aantoonbare ervaring heeft in de zorgsector.

Wat biedt de Rozelaar?

De arbeidsvoorwaarden en beloning van de functie vallen onder de voorschriften en richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens (semi-)publieke instellingen. De organisatie is hierbij ingedeeld in klasse II.

Meer informatie en solliciteren?

De sollicitatietermijn voor deze vacature is verstreken.

Vacature tags

Zorg
Afgerond
Gelderland
32 - 36 uur
36 - 40 uur