Zorg

Zorggroep Manna

Bestuurder

Ben jij de inspirerende en verbindende bestuurder, die in Enschede en omgeving constructief en in samenwerking gaat bouwen aan een toekomstbestendig zorgaanbod en daarbij een robuuste organisatie weet te realiseren? 

Manna

Manna is een karaktervolle zorgorganisatie in Enschede, die met 1400 medewerkers mensgerichte zorg en ondersteuning biedt aan verschillende doelgroepen, met name ouderen. Manna biedt zorg met behandeling op de locaties de Wingerd en de Cypressenhof aan voornamelijk mensen met dementie en gerontopsychiatrische aandoeningen. Daarnaast biedt de organisatie ambulante begeleiding en begeleid wonen op een aantal locaties. Naast wijkverpleging heeft Manna een relatief grote portefeuille huishoudelijke ondersteuning vanuit de WMO. Ze levert dit niet alleen in Enschede, maar in meerdere Twentse gemeenten. De organisatie biedt aan circa 5.000 cliënten zorg, hulp en ondersteuning.

De vier kernwaarden van de organisatie ‘gelijkwaardig, betrouwbaar verbindend en geloof in wat je doet’ zijn het uitgangspunt voor de koers van de organisatie. Deze kernwaarden zijn merkbaar in de cultuur van Manna, die zich kenmerkt door korte lijnen, aandacht voor elkaar en samenwerken. Manna is een organisatie die werkt vanuit een christelijke basis.

Na een fase van groei de afgelopen jaren - met name op huishoudelijke ondersteuning en begeleid wonen - is recent een strategische heroriëntatie geweest en de koers in aanzet opnieuw bepaald. Het gezamenlijk invullen van deze nieuwe koers is de uitdaging voor de organisatie. Dit is ook nodig om de bedrijfsvoering en financiële positie de komende periode verder te verstevigen. Manna zal hierbij opnieuw goed willen kijken naar haar doelgroepen en naar haar zorgportfolio.

Ook voor Manna hebben de maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot demografie, de arbeidsmarkt en de steeds toenemende zorgvraag grote impact. Manna wil haar cliënten en bewoners zoveel mogelijk eigen regie geven. De uitdaging voor Manna is om dit met informele zorg, community-based care en innovatieve concepten mogelijk te maken. 

De besturingsfilosofie van Manna is gebaseerd op zo veel mogelijk professionele zelfstandigheid bij de uitvoerende teams. Leiderschapsontwikkeling is voor de organisatie nu en de komende jaren een belangrijk thema. Eind 2022 is de functie van teamcoach vervangen door teamleider/locatieverantwoordelijke. De leidinggevenden worden middels een leiderschapsprogramma getraind invulling te geven aan de nieuwe rollen en kaders. De besturingsfilosofie wordt in nauwe afstemming met de gremia opnieuw gedefinieerd, waarbij sturing en zeggenschap onlosmakelijk met elkaar verbonden zullen zijn, zodat teams binnen de gestelde kaders zelfstandig kunnen functioneren en beslissen.

Samenwerking in Enschede en omgeving staat voor Manna hoog op de agenda. Specifiek binnen de Zorgschakel Enschede wordt er intensief samengewerkt met Livio, De Posten en Liberein. 

Opgave voor de bestuurder

Als bestuurder van Manna ben jij het boegbeeld van de organisatie, waarbij je de missie en visie uitdraagt naar cliënten, medewerkers, collega-organisaties en ketenpartners. 

Je geeft stevig richting aan het opnieuw neerzetten van de strategie van Manna, waarbij je de recent neergezette strategische koers verder ontwikkelt voor de middellange termijn. Het gewaagde doel is: in 2030 is Manna het voorbeeld in het ‘ont-moeten’. Je geeft als bestuurder leiding aan de opgave om dit doel te realiseren.

Je weet als bestuurder de positie van Manna in het Twentse zorglandschap goed te vertegenwoordigen en te verstevigen in de samenwerking met de Zorgschakel Enschede en andere strategische partners.

De maatschappelijke ontwikkeling kenmerkt zich door groei van de zorgvraag in combinatie met toenemende schaarste op de arbeidsmarkt. Ook Manna ervaart deze spanning op de arbeidsmarkt en in het primair proces. Jij weet met oprechte aandacht voor collega’s een goed perspectief te bieden gericht op duurzame inzetbaarheid, in een aangename werkomgeving en met een gezonde bedrijfsvoering. Jij weet duidelijke kaders te schetsen om met ‘het nieuwe werken’ een gezonde financiële positie en een robuuste bedrijfsvoering te realiseren. Jij weet, met kennis van zorgvastgoed, voor de organisatie een toekomstbestendige vastgoedsituatie te realiseren.

Als bestuurder geef je met energie leiding aan het managementteam (MT) en je bent daarbij inspirerend in de ontwikkeling van het MT. Je bent in staat om tot een heldere besturingsfilosofie (inclusief taken en verantwoordelijkheden) voor de organisatie te komen, passend bij de maatschappelijke opgave van de organisatie. Je weet de bestaande organisatie uit te dagen, aan te spreken, te inspireren en te motiveren om optimaal in te spelen op de actuele ontwikkelingen in de (ouderen)zorg.

Je bent zichtbaar aanwezig en toegankelijk, vanuit verbinding met de collega’s. Je bent als bestuurder goed benaderbaar voor de ondernemingsraad (OR) en de cliëntenraad (CR). Je legt als bestuurder verantwoording af aan de Raad van Toezicht, waarbij je handelt volgens de ‘good governance code’.
 

Profiel voor de bestuurder

Manna zoekt een bestuurder die: 
  • communicatief vaardig is en werkt vanuit verbinding en samenwerking, gericht op een prettig werkklimaat;
  • als boegbeeld de organisatie optimaal weet te vertegenwoordigen naar externe belanghebbenden en het voortouw neemt in het vertalen van de externe ontwikkelingen naar een duurzame strategie voor Manna;
  • authentiek en toegankelijk is, maar ook zakelijk en duidelijk kan zijn; 
  • vanuit een heldere zorgvisie (en bedoeling) planmatig en vasthoudend is; 
  • een heldere structuur neerzet omtrent het omgaan met duurzame inzetbaarheid en het verlagen van beïnvloedbaar verzuim;
  • buiten gebaande paden durft te denken en op inspirerende wijze leiding geeft aan het MT en daarbij investeert in de verdere professionalisering van de organisatie;
  • goed thuis is in de gehele portefeuille van bedrijfsvoering;
  • aantoonbare ervaring heeft in de zorgsector en met zorgvastgoed;
  • de christelijke waarden en normen van Manna uitdraagt.

Wat biedt Manna?

De arbeidsvoorwaarden en beloning van de functie vallen onder de voorschriften en richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens (semi-)publieke instellingen. De organisatie is ingedeeld in klasse 3.

Meer informatie en solliciteren?

De sollicitatietermijn van de vacature is verstreken. 

Vacature tags

Zorg
Afgerond
Overijssel
36 - 40 uur
WO