Overheid

Gemeente Ommen

Voorzitter

De Adviesraad Sociaal Domein (nader te noemen de Adviesraad) geeft onafhankelijk advies aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ommen. De Adviesraad levert een bijdrage aan het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van inwoners van de gemeente Ommen. Dat doen zij door advies te geven over de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en de uitvoering op het terrein van de WMO, de Jeugdwet, de Participatiewet en de WSW. De Adviesraad houdt zich bezig met alle thema’s van het sociale domein: zorg, welzijn en wonen, werk en inkomen, jeugd, sociale cohesie en leefbaarheid. De Adviesraad is op zoek naar een voorzitter.

Algemeen profiel

De voorzitter is procesgericht en stimuleert de verbinding binnen de Adviesraad. De voorzitter zet zich in voor voldoende draagvlak voor de gekozen standpunten en het uitbrengen van overwogen adviezen. De adviescommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

 • Is een gedreven persoon met verbindende kwaliteiten. 
 • Heeft bestuurlijke en leidinggevende kwaliteiten. 
 • Heeft kennis van- en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Heeft goede sociale en communicatieve vaardigheden, kan goed luisteren en standpunten verwoorden. 
 • Kan en durft te delegeren.
 • Kan omgaan met belangentegenstellingen.
 • Is inspirerend, stimulerend en motiverend.
 • Heeft aantoonbare affiniteit met het aandachtsgebied Sociaal Domein.

Taken

 • Zit de vergaderingen van de Adviesraad voor. 
 • Stimuleert de leden tot een inhoudelijke bijdrage.
 • Bewaakt de voortgang van genomen besluiten en gemaakte afspraken.
 • Vertegenwoordigt de Adviesraad naar buiten toe. 
 • Is eindverantwoordelijk voor het opstellen van het jaarlijks werkplan, het jaarverslag, de begroting en het financieel jaarverslag aan het college van burgemeester en wethouders. 

Overige informatie

Verder is het belangrijk dat u:

 • In de gemeente Ommen woont.
 • Geen vertegenwoordigende functie hebt bij een politieke partij in de gemeente Ommen.
 • Niet lid bent van de gemeenteraad.
 • Niet in dienst bent bij de gemeente Ommen.
 • Geen zakelijke binding heeft met de gemeente Ommen die invloed kan hebben op de onafhankelijke positie.


De voorzitter wordt benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders. De voorzitter ontvangt een vrijwilligersvergoeding.
 

Solliciteren en meer informatie

De sollicitatietermijn voor deze vacature is verstreken

Vacature tags

Overheid
Afgerond
Overijssel