Overheid

Sportaal B.V.

Voorzitter en 2 leden Raad van Commissarissen

Wil jij jouw toezichthoudende ervaring en maatschappelijke betrokkenheid inzetten voor een vitaal Enschede? Pak je kans om hier een actieve bijdrage aan te leveren als lid van de Raad van Commissarissen.

Sportaal: het sportbedrijf van Enschede

Voor Enschede is Sportaal dé organisatie die sport en bewegen faciliteert voor alle 160.000 inwoners in de gemeente. Er werken ruim 100 medewerkers bij de organisatie.
De gemeente Enschede is de enige aandeelhouder van Sportaal. Sportaal is een zelfstandige organisatie onder de leiding van de directeur-bestuurder met een eigen Raad van Commissarissen. 

Het is de visie en missie van Sportaal om de inwoners van Enschede te verleiden tot een leven lang bewegen. Bewegen is belangrijk, je wordt fysiek sterker, mentaal krachtiger en het zorgt voor sociale verbinding. Dit wil Sportaal realiseren met de kernwaarden: samen, sportief en scoren.

De meerjarenkoers van de organisatie voor de periode tot en met 2026 is gericht op drie pijlers:

 • vaardig & gezond in beweging;
 • zorgen voor vitale en toekomstbestendige sportverenigingen;
 • versterken van de sportinfrastructuur.

Sportaal werkt aan deze drie pijlers samen met diverse ketenpartners, als sportverenigingen, onderwijsinstellingen en organisaties in zorg- en welzijn. Succesvol zijn op alle drie genoemde pijlers in de meerjarenkoers, moet samengaan met het voeren van een goede en gezonde bedrijfsvoering binnen de organisatie. Hierbij zijn ‘financieel gezond’ en het werken aan de ontwikkeling van medewerkers kernpunten voor de bedrijfsvoering. 

Sportaal vindt het belangrijk om naast het aanbieden van sportfaciliteiten meer aandacht te geven aan positieve gezondheid, bewegen en een gezonde leefstijl. Ten aanzien van het aanbod en sportinfrastructuur staat Sportaal aan de vooravond van het realiseren van mooie projecten, zoals het nieuwe zwembad en een ASM Gymzaal in Enschede. Meer informatie over Sportaal vind je op de website: www.sportaal.nl.

Over de Raad van Commissarissen

De Gemeente Enschede, als aandeelhouder van Sportaal, heeft gekozen voor een driehoofdige samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC), waarvan 1 lid wordt benoemd op voordracht van de OR. 

De RvC-leden hebben als hoofdtaak toezicht te houden op het beleid en de algemene gang van zaken. De RvC is de werkgever van de directeur-bestuurder en staat deze met gevraagd en ongevraagd advies terzijde. De RvC richt zich daarbij op het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen van Sportaal en weegt in haar toezichtfunctie zorgvuldig de behoeften en wensen van alle belanghebbenden en stakeholders bij de organisatie. 

Verder wordt van de RvC-leden verwacht dat zij besluitvaardig en resultaatgericht zijn, vanuit een helicopterview. Zij zijn in staat om met interesse en betrokkenheid de juiste vragen te stellen en collegiaal en onderzoekend met elkaar en met de aandeelhouder en de directeur-bestuurder het gesprek en de dialoog te voeren. 

De volgende generieke competenties en profielvereisten zijn voor de voorzitterspositie en voor de 2 andere posities van belang:

 • objectief en onafhankelijk kunnen beoordelen;
 • affiniteit met de maatschappelijke doelstellingen van Sportaal;
 • relevante kennis en ervaring met intern toezicht;
 • verbindend als sparringpartner en ervaren als adviseur;
 • breed en goed betrokken bij de samenleving en wat er maatschappelijk leeft;
 • actief en actueel (lokaal) netwerk in onderwijs en zorg;
 • goed thuis in de stad Enschede en/of in Twente en een passie voor sport.

Naast de generieke competenties die voor alle drie RvC-leden gelden, zoekt Sportaal drie leden met de volgende specifieke profielen:

Profiel 1, voorzitter (Politiek, bestuurlijk, governance)

 • motiverend en zo nodig coachende houding richting directeur-bestuurder en RvC;
 • kennis en ervaring in de omgang met ‘ondernemerschap’ binnen publieke kaders;
 • het vermogen om te kunnen schakelen tussen RvC/AvA/gemeentelijke opdrachtgever en de directeur-bestuurder;
 • recente of actuele ervaring als intern toezichthouder;

Profiel 2, lid (Financiën, bedrijfsvoering)

 • kennis en inzicht in financieel-economische vraagstukken, bedrijfsvoering en ondersteunende processen;
 • beoordelen van investeringsbeslissingen op risico en beleidsgevolgen;
 • ervaring in of kennis over bedrijfsvoering in de publieke sector;

Profiel 3, lid (HR, mens & organisatie)

 • organisatieontwikkeling met vraagstukken op het gebied van personeel;
 • medezeggenschap en medewerkersparticipatie;
 • structureringsvraagstukken en samenwerking.

Het beoogd lid van de RvC in profiel 3, zal worden benoemd op voordracht van de OR en zal ook vanuit de RvC als contactpersoon en eerste aanspreekpunt gelden richting de OR.

De RvC komt 5 tot 7 keer per jaar bij elkaar met een gemiddeld tijdsbeslag van 4 uur per vergadering. Daarnaast wordt verwacht dat een commissaris een aantal keren per jaar aanwezig is bij een in- of extern evenement. Voor de rol van voorzitter dient van het dubbele tijdsbeslag uitgegaan worden. 

De leden van de RvC ontvangen een vergoeding van € 5.326,- per jaar en de voorzitter van de RvC ontvangt een vergoeding van € 5.859,- per jaar.

Meer informatie en solliciteren?

De sollicitatietermijn voor deze vacature is verstreken.

Vacature tags

Overheid
Afgerond
Overijssel